feed info

236 článků z natur.cuni.cz

VÝZVA MARIE CURIE Individual Fellowships (IF)

Individual Fellowships (IF) Podpora další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků (postdoků) formou mezinárodní mobility (vč. možnosti krátkodobých „secondmentů“ do soukromého sektoru): European Fellowship (hostitelská instituce se musí nacházet v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020) a Global Fellowship (žadatel vyjíždí nejprve na 1-2 roky...

Rufford Foundation

The Rufford Foundation is a UK based charity. Our main remit is to offer Rufford Small Grants for nature conservation projects in the developing world. There are five stages of funding available. 1st stage: a grant of up to £5,000 available for nature conservation projects outside the first world. Applications can be made at any time of the year.     kontaktní osoba: Darina Koubínová...


Středa 9. dubna 2014


Stipendium pro postdoktorandy - Dánsko

POSTDOC DENMARK MOBILEX Mobility Grants   The aim of MOBILEX - Mobility Programme for Experienced Researchers is to enhance experienced researcher mobility by establishing a new instrument for research mobility in the Danish Council for Independent Research. Under the programme, a total of 78 mobility grants will be awarded to experienced researchers, 45 for outgoing mobility and 33 for...

Slovensko-český seminár venovaný špecifickej výzve programu Horizont 2020 - ERA Chair

Vážená dáma,Vážený pán,v mene Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskejrepubliky - národného koordinátora programu Horizont 2020 na Slovenskusi dovoľujem pozvať Vás naslovensko-český seminár venovaný špecifickej výzve programu Horizont2020 - ERA Chair.Seminár sa uskutoční v Centre vedecko-technických informáciíSlovenskej republiky na Lamačskej 8A v...

Vyhlášení dvou výzev k předkládání žádostí o grant z EHP a Norských fondů 2009-2014

Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o grant z EHP a Norských fondů 2009-2014 v programech CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu a CZ08 - Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2), které Ministerstvo životního...


Úterý 8. dubna 2014Pondělí 31. března 2014Pátek 28. března 2014


Volná místa pro postdoktorandy - AstraZeneca (Švédsko, UK, USA)

New positions based  in Sweden were posted the week of 21st  March.  New positions based in  the US will be posted the week of 28th March.  New positions based in the UK will be posted the week of 4th April.   The positions will be up for four weeks from the initial posting. The positions can/will be found by clicking on this link http://jobs.astrazeneca.com/index.php#search-bar-anchor...


Čtvrtek 19. prosince 2013


Program Horizont 2020

Horizont 2020 (H2020, Horizon 2020) je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém pro období 2014 – 2020 s navrhovaným rozpočtem 80 mld. €, který nahradí všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj,...


Pondělí 9. prosince 2013Pátek 26. dubna 2013


Informace OPV - Termíny podpisů smluv nových a pokračujících projektů GA UK

Vážení řešitelé, dovoluji si dát na vědomí termíny ve kterých je možné přijít podepsat smlouvu jak nových tak pokračujících projektů GAUK. Pokud jste ještě neodevzdali zaváděcí list přineste jej prosím vytištěný sebou.   TERMÍNY: 30.4.2013           10 – 12 hod. 6.5.2013             12 – 14 hod. 7.5.2013             10 –...


Pátek 30. března 2012


Kvasinková kolonie - sladěný mnohobuněčný orchestr

V aktuálním čísle časopisu Journal of Cell Biology (Vol. 194, No. 5) vychází článek „Flo11p, drug efflux pumps, and the extracellular matrix cooperate to form biofilm yeast colonies“. Na studii se podíleli členové katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK Zdena Palková, Vratislav Šťovíček a Luděk Štěpánek ve spolupráci s laboratořemi Libuše Váchové z Mikrobiologického...

Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka – nová kniha z nakladatelství Karolinum

Publikace je výstupem dlouhodobého výzkumného projektu zaměřeného na implementaci Evropské úmluvy o krajině. Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje historický vývoj staré kulturní krajiny ve středních Čechách od prvního osídlení do současnosti. Těžiště monografie spočívá ve zhodnocení krajinného vývoje v 18. – 20. století. Změny v krajině jsou...

Za vším hledej metabolizmus aneb u koho se nefropatie vyvolaná čínskými bylinami změní na rakovinu a u koho ne?

AA je v lidském těle metabolizována řadou enzymů. Zejména se jedná o NAD(P)H:chinonoxidoreduktasu  a dva další enzymy, cytochromy P450 (CYP) podrodiny 1A, CYP1A1 a CYP1A2. Oba tyto cytochromy P450 mohou AA buď demethylovat, a tím ji detoxikovat, nebo naopak redukovat, čímž ji aktivují. Aktivovaná AA se váže na DNA a vede ke specifické mutaci v genu pro tumorový supresor...

Kmenové buňky pomáhají při léčbě imunitních onemocnění

Kmenové buňky se v dospělém organismu vyskytují v celé řadě orgánů a tkání. Kromě toho, že se podílejí na sebeobnově organismu, dokáží také ovlivňovat jeho imunitní odpověď. Důkladné poznání mechanismů této regulace umožní jejich cílené využití v terapii celé řady onemocnění. V lékařské praxi mohou nastat dvě protichůdné situace –...

Demografická situace České republiky... – nová publikace

Autorský kolektiv tvoří pracovníci katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Dagmar Bartoňová, Boris Burcin, Ludmila Fialová, Květa Kalibová, Jiřina Kocourková, Tomáš Kučera, Jitka Rychtaříková). Publikace obsahuje demografickou analýzu vývoje obyvatelstva od vzniku samostatné České republiky. Tento vývoj je zařazen...

Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv

Vědcům z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se ve spolupráci s badateli z Německého centra výzkumu rakoviny v Heidelbergu podařilo odhalit nový mechanismus působení protinádorového léčiva, cytostatika ellipticinu. Tento protinádorový efekt je determinován biologickou aktivací studovaného léčiva cytochromy P450...

Odhalení nového způsobu regulace adaptorového proteinu kritického pro tvorbu metastází

V listopadovém čísle časopisu Molecular Biology of the Cell vyšla práce z Laboratoře invazivity nádorových buněk vedené dr. Brábkem a dr. Röselem  „Tyrosine phosphorylation within the SH3 domain regulates CAS subcellular localization, cell migration, and invasiveness.“.  Autorům se podařilo objevit nový způsob kontroly pro-invazivní a pro-metastatické...

Udělení cen Vědecké rady Geografické sekce

Jednalo se o kolegyně a kolegy se závěrečnými pracemi: Mgr. Peter Mida „Glaciálna modelácia karov a stratigrafia morén Vysokých Tatier“Mgr. Zuzana Beranová „Průzkum a hodnocení ekologického stavu vodních toků při zohlednění evropských standardů. Aplikace v modelovém povodí Rolavy“Mgr. Jakub Jaroš „Detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového...