feed info

7,912 článků z EnviWeb - GMO

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červnu 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 24. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému......

Maketa plánu dílčího povodí a Typizovaný vzor národního plánu povodí

Pro zajištění jednotné formy zpracování Plánů dílčích povodí a Národních plánů povodí byly zpracovány jednotné a vzájemně provázané dokumenty Maketa plánu dílčího povodí a Typizovaný vzor národního plánů povodí. Oba dokumenty obsahují detailní specifikace postupu zpracování plánů (částí, které budou převzaty, aktualizovány a zcela nově zpracovány)......

Nové limity EU pro nebezpečné látky v odpadech. Opět nedostatečné

Začátkem tohoto týdne dosáhly Evropská rada a Evropský parlament dohody o nových limitech pro perzistentní organické látky (POPs) v odpadech. Ta bohužel nijak zásadně nezmění stávající praxi, která ohrožuje veřejné zdraví a životní prostředí. Například pro PBDE, vysoce toxické chemické látky používané jako zpomalovače hoření, které se často nacházejí v......

Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, zaměří se na rozvoj moderní akvakultury

Jednu miliardu korun získají rybáři prostřednictvím nového Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze jsou určeny na podporu udržitelné akvakultury, posílení konkurenceschopnosti a odolnosti sektoru. Program v oblasti rybolovu a akvakultury schválila Evropská komise České republice jako prvnímu členskému státu EU. Novinkou v OP Rybářství...

Putování za vodou: vyšel unikátní knižní průvodce za vodními dobrodružstvími napříč naší zemí

Byl vydán unikátní knižní průvodce, který představuje zajímavá místa a lokality v ČR spojené s vodou. Jeho autorem je Marek Síbrt. Na zhruba 200 stranách knihy v pevných deskách je popsáno devadesát výletů podél vodních toků, výprav k přehradám, rybníkům nebo dalším zajímavým místům spojeným s vodou. Publikace představuje místa veřejně známá a hojně......

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Extrémně silné bouřky

Očekává se ojedinělý výskyt extrémně silných bouřek, které budou ve druhé polovině noci přecházet většinou do deště. Bouřky budou doprovázené zejména přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 50 mm, v kombinaci bouřek a deště může lokálně napršet i kolem 100 mm. Bouřky mohou být doprovázeny i kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h. V oblastech......

Seminář Válka proti Ukrajině - válka proti životnímu prostředí

Již déle než 3 měsíce je Ukrajina a její obyvatelé vystavena ruské válečné agresi. I když dopady válečných aktivit na životy a živobytí ukrajinského národa mají samozřejmě větší váhu, než úvahy o environmentálních dopadech válečných aktivit, životní prostředí a příroda Ukrajiny trpí též. Na komplexní analýzy o dopadech současného konfliktu na......

Výbory ECON a ENVI hlasovaly proti začlenění jádra a plynu do taxonomie

Členové výboru pro hospodářství a měnu (ECON) a pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) se v rámci přijatého usnesení postavili proti tomu, aby bylo jaderná energie a plyn uznány jako udržitelné zdroje energie v rámci taxonomie. Europoslanci sice uznávají, že tyto zdroje energie jsou důležité pro zajištění bezpečnosti dodávek...

Vláda apeluje na rozvoj výroby domácího zeleného plynu

Ve včerejším mimořádném projevu ministr vlády Petr Fiala vyzval k zásadnímu navýšení výroby bioplynu. Apel zazněl v souvislosti s potřebou odstřihnout se od závislosti na fosilních zdrojích z Ruska v reakci na stále probíhající válku na Ukrajině. Zvýšení bezpečnosti dodávek energií, stabilizace cen, výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů jsou témata, která dnes......


Čtvrtek 23. června 2022


Nový zákon EU zajistí obnovu poničených ekosystémů. Profitovat z něj bude příroda i člověk

Evropská komise včera po několika odkladech zveřejnila očekávaný zákon o obnově přírody (Nature Restoration Law). Jedná se o zásadní milník v ochraně přírody, první svého druhu. Zákon prostřednictvím závazných cílů v zemích EU zajistí obnovu poničených ekosystémů, jako jsou rašeliniště, řeky, mokřady či lesy. Ty jsou životně důležité jak pro...

Výstraha: Nebezpečí vzniku požárů

Platí pro celou ČR krom jihočeského a moravskoslezského kraje, viz https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové......

Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na financování skladování statkových hnojiv pro letošek a příští rok

Ministerstvo zemědělství vypracovalo dokument k finančním dopadům plnění podmínek evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice). V letech 2022-2023 se odhadují celkové náklady na vybudování nových skladovacích kapacit a náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor na statková hnojiva ve......

Rada přijala doporučení ohledně zajištění spravedlivé zelené tranzice

Rada přijala na svém zasedání doporučení týkající se kroků, které by měly členské státy podniknout k zajištění spravedlivého přechodu ke klimatické neutralitě. Podle Rady by měly členské státy přijmout opatření, které se zaměří především na podporu pracovních míst a sociální aspekty zelené tranzice, zejména u sektorů, které jež budou změnami...

Vyhodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy

V rámci projektu vědy, výzkumu a inovací QI102A265 byl, v souladu s příslušnou certifikovanou metodikou, jako podklad pro přípravu 2. plánů povodí, stanoven transport půdy a erozního fosforu ve 2733 hydrologických povodích IV. řádu v povodí 58 vodních nádrží rizikových z hlediska eutrofizace. Pro 31 vodních nádrží byla zpracována kompletní bilance zdrojů fosforu,......

Zalesnění v loňském roce: Nový rekord

Rekordní a úspěšná. Takové přívlastky má loňská obnova lesa po rozsáhlých kalamitách. Obnoveno bylo téměř 50 tisíc hektarů, jde o dosud nejvyšší hodnotu v novodobě historii České republiky. Třetí rok po sobě převažovala plocha zalesněná listnatými dřevinami. Loni vysázeli lesníci rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 88... ...

Konference Vodní nádrže 2022

6. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí se bude konat 26. - 27. října 2022 v Brně. Konference Vodní nádrže 2022 je odborná vodohospodářská konference, která má za cíl přednést a diskutovat témata jak z oblasti vodního hospodářství (transformace průtoků v nádržích, manipulace, technické problémy nádrží), tak i z oblasti limnologie a......

Připomínky k vyhlášce k palivům z odpadů - klíčem by měly být evropské normy

Vyhláška k palivům z odpadů definující přechod do neodpadového režimu je předpis, který v právním prostředí ČR dlouhodobě chybí. ČR má v tomto směru manko oproti řadě jiných států Evropské unie, které již vyhlášku mají. Vydání vyhlášky k TAP předpokládají jak doprovodné dokumenty již schváleného balíku nové české odpadové legislativy, tak zejména......


Středa 22. června 2022


22. června - Světový den deštných pralesů

První Světový den deštných pralesů byl slaven 22. června 2017 a založila jej organizace Rainforest Partnership (mezinárodní nezisková organizace, která se věnuje ochraně a regeneraci tropických deštných pralesů prostřednictvím komunitních projektů v Amazonii) jako společné úsilí o zvýšení povědomí a podporu akcí na ochranu světových deštných pralesů.80 %...

22. června - Světový den velbloudů

Světový den velbloudů se také slaví každý rok 22. června, čímž se uznává, jak jsou velbloudi důležití pro živobytí v mnoha částech světa.Jejich schopnost obejít se bez vody a nést těžké náklady z nich dělala ideální způsob dopravy, zejména v poušti a suchých zemích. Láskyplně známé jako ,,koráby pouště" jsou důležitými hospodářskými zvířaty v......

ČERVA pomáhá uklidit Česko

CHRÁNÍME VAŠE ZDRAVÍ JIŽ OD ROKU 1991 Za dobu naší existence se nám podařilo se rozrůst z původně malé a lokální společnosti zaměřené na český trh do panevropského giganta, jehož nohy jsou rozkročené dokonce napříč kontinenty. 14 poboček, 74.300 m2 skladové plochy a roční obrat přes 6 miliard Kč, to je CERVA GROUP a.s. - symbol bezpečnosti a pohodlí při......

Glyfosát: nebyla navržena žádná změna klasifikace nebezpečnosti

RAC souhlasí se zachováním současné klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a toxické pro vodní organismy. Po rozsáhlém přezkumu vědeckých důkazů dospěl k závěru, že klasifikace jako karcinogen není oprávněná (ECHA 1. 6. 2022). Výbor pro posuzování rizik (RAC) dospěl k závěru, že by měla být zachována stávající klasifikace......

Metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté v návrzích lesních hospodářských plánů

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, Ministerstvo zemědělství vydává metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté Tento metodický pokyn je určen pro orgány státní...

Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (Blueprint)

Cílem tohoto plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy, založeného na rozsáhlém hodnocení stávající politiky, je odstranit překážky, které brání opatřením na ochranu vodních zdrojů Evropy. Plán vychází z množství informací a analýz včetně zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o stavu vod, posouzení plánů povodí jednotlivých členských...

Podnikatelé se hlásí o podporu ELENA. Oceňují bezúročné úvěry a pomoc při přípravě úsporných projektů

Vysoké náklady na energie, ale i rostoucí úrokové sazby stěžují podnikatelům investice do nehospodárných budov. Právě Národní rozvojová banka prostřednictvím programu ELENA nabízí pomoc při přípravě investic do energeticky náročných budov, a to uhrazením 90 procent vynaložených nákladů, a navíc nabízí možnost bezúročného financování. Podle koordinátora......

ŠKODA AUTO představí na festivalu GREENTECH v Berlíně inovativní koncepty udržitelného rozvoje

ŠKODA AUTO představí na festivalu GREENTECH v Berlíně od 22. do 24. června inovativní koncepty udržitelnosti v oblasti Nákupu. V rámci panelové diskuse mimo jiné na téma dodavatelských řetězců, cirkulární ekonomiky a udržitelných materiálů vystoupí Karsten Schnake, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Nákupu. ŠKODA AUTO kromě toho představí vrcholné...