Na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina mají vliv lokální topeniště

Dokazuje to srovnání výsledků detailního měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu v zimních a letních měsících 2021-2023, které na 60 lokalitách Kraje Vysočina provedlo Centrum dopravního výzkumu. 

Měření odborníci z této výzkumné instituce prováděli díky projektu podporovaného z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů. Pro obce a kraj to znamenalo jedinečnou příležitost, jak bezplatně zjistit, co jejich občané v obcích dýchají.

Jak měření dopadla?

Srovnání ukazuje na výrazné zhoršení ovzduší v zimních měsících. „To ukazuje na významný vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na sledovaných lokalitách. Současně ze 60 sledovaných lokalit jsme na 14 z nich zjistili zvýšené  koncentrace Benzo(a)pyrenu  nad přípustnou hodnotou imisního limitu 1 ng∙m-3“, vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu.

Specifická byla zima v roce 2023

V zimě 2023 byly naměřeny v průměru nižší koncentrace Benzo[a]pyrenu než v zimě 2022, což bylo patrně způsobeno nižší intenzitou vytápění vzhledem k vyšším venkovním teplotám. I přesto došlo meziročně ve srovnání zimních období v letech 2022-2023 ke zvýšení koncentrací této látky na 19 lokalitách Kraje Vysočina.

Zvýšeny byly i koncentrace aerosolových částí 

Ty představují různorodou směs organických a anorganických částic kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Koncentrace aerosolových částic frakce PM10 byly podle očekávání vyšší v zimních měsících na většině lokalit.

Hodnota denního imisního limitu PM10 byla překročena za celé sledované období na území kraje Vysočina 17krát, konkrétně v zimě 2022 14krát, v létě 2022 1krát a v zimě 2023 2krát. 

V zimě 2023 byly naměřeny v průměru nižší koncentrace PM10 než v zimě 2022. Přesto ale došlo ke zvýšení koncentrací PM10 na 22 lokalitách v zimě v roce 2023 v porovnání se zimou předchozí.  

Výsledky měření jsou veřejné

Občané se o nich mohou dozvědět na webových stránkách monitoringpau.cz na interaktivní mapě výsledků. 

Jak situaci zlepšit, navrhne obcím akční plán

Akční plán bude obsahovat sadu opatření ke snížení zmíněných nebezpečných látek v ovzduší. Připravili ho odborníci z firma Bucek s. r. o. V dokumentu se zaměří na domácí vytápění, průmysl, energetiku, zemědělství a také dopravu.

Jednou z nejproblematičtějších znečisťujících látek v našem ovzduší je právě benzo[a]pyren, což je prokázaný lidský karcinogen. Benzo[a]pyren patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, které obecně mají závažné dopady na zdraví člověka. Jeho koncentrace na mnoha měřicích stanicích imisního monitoringu v České republice překračují imisní limit daný zákonem č. 201/2012 Sb.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., pracuje na projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) podporovaného z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů. Řešení projektu probíhá od května 2021 do dubna 2024. Na jeho plnění se podílí i odborníci z firmy Bucek, s. r. o. a ENVItech Bohemia s. r. o.

zdroj: tisková zpráva

The post Na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina mají vliv lokální topeniště first appeared on Hybrid.cz.