SLOVENSKO: Drogerie má novou ekostrategii - bezobalovou sekci

V mes­tách po ce­lom Slo­ven­sku vy­rastá čo­raz viac ob­cho­dov od­kiaľ si od­ne­sieš ná­kup aj bez zby­toč­ných jed­no­rá­zo­vých oba­lov. Trend, kedy si ľu­dia zo su­per­mar­ke­tov brali de­siatky ige­li­to­vých ta­šiek, pre­tože boli za­darmo, je za nami. Uve­do­muje si to stále viac ľudí ale aj veľ­kých re­ťaz­cov, kto­rým je jasné,... ...