feed info

377 článků z natur.cuni.cz

Volná místa pro postdoktorandy - AstraZeneca (Švédsko, UK, USA)

New positions based  in Sweden were posted the week of 21st  March.  New positions based in  the US will be posted the week of 28th March.  New positions based in the UK will be posted the week of 4th April.   The positions will be up for four weeks from the initial posting. The positions can/will be found by clicking on this link http://jobs.astrazeneca.com/index.php#search-bar-anchor...


Čtvrtek 19. prosince 2013


Program Horizont 2020

Horizont 2020 (H2020, Horizon 2020) je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém pro období 2014 – 2020 s navrhovaným rozpočtem 80 mld. €, který nahradí všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj,...


Pondělí 9. prosince 2013Pátek 26. dubna 2013


Informace OPV - Termíny podpisů smluv nových a pokračujících projektů GA UK

Vážení řešitelé, dovoluji si dát na vědomí termíny ve kterých je možné přijít podepsat smlouvu jak nových tak pokračujících projektů GAUK. Pokud jste ještě neodevzdali zaváděcí list přineste jej prosím vytištěný sebou.   TERMÍNY: 30.4.2013           10 – 12 hod. 6.5.2013             12 – 14 hod. 7.5.2013             10 –...


Pátek 30. března 2012


Kvasinková kolonie - sladěný mnohobuněčný orchestr

V aktuálním čísle časopisu Journal of Cell Biology (Vol. 194, No. 5) vychází článek „Flo11p, drug efflux pumps, and the extracellular matrix cooperate to form biofilm yeast colonies“. Na studii se podíleli členové katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK Zdena Palková, Vratislav Šťovíček a Luděk Štěpánek ve spolupráci s laboratořemi Libuše Váchové z Mikrobiologického...

Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka – nová kniha z nakladatelství Karolinum

Publikace je výstupem dlouhodobého výzkumného projektu zaměřeného na implementaci Evropské úmluvy o krajině. Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje historický vývoj staré kulturní krajiny ve středních Čechách od prvního osídlení do současnosti. Těžiště monografie spočívá ve zhodnocení krajinného vývoje v 18. – 20. století. Změny v krajině jsou...

Za vším hledej metabolizmus aneb u koho se nefropatie vyvolaná čínskými bylinami změní na rakovinu a u koho ne?

AA je v lidském těle metabolizována řadou enzymů. Zejména se jedná o NAD(P)H:chinonoxidoreduktasu  a dva další enzymy, cytochromy P450 (CYP) podrodiny 1A, CYP1A1 a CYP1A2. Oba tyto cytochromy P450 mohou AA buď demethylovat, a tím ji detoxikovat, nebo naopak redukovat, čímž ji aktivují. Aktivovaná AA se váže na DNA a vede ke specifické mutaci v genu pro tumorový supresor...

Kmenové buňky pomáhají při léčbě imunitních onemocnění

Kmenové buňky se v dospělém organismu vyskytují v celé řadě orgánů a tkání. Kromě toho, že se podílejí na sebeobnově organismu, dokáží také ovlivňovat jeho imunitní odpověď. Důkladné poznání mechanismů této regulace umožní jejich cílené využití v terapii celé řady onemocnění. V lékařské praxi mohou nastat dvě protichůdné situace –...

Demografická situace České republiky... – nová publikace

Autorský kolektiv tvoří pracovníci katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Dagmar Bartoňová, Boris Burcin, Ludmila Fialová, Květa Kalibová, Jiřina Kocourková, Tomáš Kučera, Jitka Rychtaříková). Publikace obsahuje demografickou analýzu vývoje obyvatelstva od vzniku samostatné České republiky. Tento vývoj je zařazen...

Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv

Vědcům z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se ve spolupráci s badateli z Německého centra výzkumu rakoviny v Heidelbergu podařilo odhalit nový mechanismus působení protinádorového léčiva, cytostatika ellipticinu. Tento protinádorový efekt je determinován biologickou aktivací studovaného léčiva cytochromy P450...

Odhalení nového způsobu regulace adaptorového proteinu kritického pro tvorbu metastází

V listopadovém čísle časopisu Molecular Biology of the Cell vyšla práce z Laboratoře invazivity nádorových buněk vedené dr. Brábkem a dr. Röselem  „Tyrosine phosphorylation within the SH3 domain regulates CAS subcellular localization, cell migration, and invasiveness.“.  Autorům se podařilo objevit nový způsob kontroly pro-invazivní a pro-metastatické...

Udělení cen Vědecké rady Geografické sekce

Jednalo se o kolegyně a kolegy se závěrečnými pracemi: Mgr. Peter Mida „Glaciálna modelácia karov a stratigrafia morén Vysokých Tatier“Mgr. Zuzana Beranová „Průzkum a hodnocení ekologického stavu vodních toků při zohlednění evropských standardů. Aplikace v modelovém povodí Rolavy“Mgr. Jakub Jaroš „Detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového...

Článek v časopise The Lancet Oncology

Článek je komentářem ke zprávě Lancet Oncology Commision (zastoupené 37 profesory) o dostupnosti protinádorové léčby. Oproti Lancet Oncology Commision navíc zdůrazňuje důležitost posunu důrazu regulačních kritérií pro hodnocení účinnosti protinádorových léčiv (RECIST) z účinku na velikost (zmenšování) nádoru na protiinvazívní a protimetastatické...

Globální dopady a budoucí trendy rostlinných invazí

Invaze trav mají závažný dopad na diverzitu na mnoha místech světa, jak ukazuje snímek z Havajských ostrovů. Foto: Petr Pyšek   Rostoucí vliv člověka na krajinu, změny klimatu a biologické invaze společně vedou k postupnému utváření nových biologických společenstev, v nichž zanikají některé původní interakce mezi druhy a vytvářejí se nové. Management...

Úspěch studentek demografie v SAS Prize 2011

Mgr. Gabriela Myšáková a Mgr. Daniela Boďová se se svou diplomovou prací obhájenou v roce 2011 úspěšně zúčastnily soutěže SAS Prize 2011. Soutěž vyhlašuje každoročně zastoupení společnosti SAS v České republice a jejím účelem je motivovat studenty i samotné vysoké školy k využívání softwaru SAS. V rámci soutěže jsou pak vyhlášeny 3 nejlepší...

Největší evropské setkání chemiků bude v Praze

Praha se ve dnech 26.–30. srpna 2012 stane na několik dní hlavním městem evropské chemie, neboť tohoto největšího chemického kongresu na evropském kontinentu se zúčastní několik tisíc účastníků a stovky firem. Na organizaci tohoto kongresu se budou významnou měrou podílet i pracovníci chemické sekce PřF UK. Více informací o této události......

Cena nadace Shamshar Prakash Research Awards udělena Dr. Davidu Mašínovi

V tomto roce byla poprvé udělena cena této nadace vědci ze střední Evropy. Stal se jím Dr. David Mašín z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřFUK. Cena byla udělena za jeho mimořádný přínos ve vývoji konstitutivních modelů chování jílových půd na základě teorie hypoplasticity. Informace o ceně naleznete na stránkách Shamshar...

Přírodovědecká fakulta UK odhalí pamětní desku Prof. PhDr., RNDr. h. c. Bohumilu Němcovi, botanikovi a rektorovi UK

15. září v 19 hodin bude na průčelí budovy Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 5, odhalena deska Bohumila Němce. Prof. PhDr., RNDr. h. c. Bohumil Němec (12.3.1873 - 7.4.1966) byl český botanik a rektor Univerzity Karlovy. Slavnostní obřad se uskuteční při příležitosti konání 12. Konference experimentální biologie rostlin, Spoluorganizátorem konference a iniciátorem...